Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „GDPR“)

UMÍM PŘEŽÍT, s. r. o.,

IČO: 052 12 472,

DIČ: CZ05212472,

se sídlem Metelkova 1774/15, 664 34 Kuřim,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95908,

kontaktní informace:

 • adresa pro doručování: Tyršova 1188/50, 664 34, Kuřim (dále jen „kontaktní adresa“),
 • adresa elektronické pošty: info@umimprezit.cz (dále jen „kontaktní email“),
 • telefon: (+420) 739 252 307 (dále jen „kontaktní telefon“),
 • bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., číslo účtu 792551002/5500,
 • internetová adresa umimprezit.cz,

(dále jen „UMÍM PŘEŽÍT“).

 1. Tyto GDPR platí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění (dále jen „zákon“), jakož i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tzv. GDPR (dále jen „nařízení“).
 2. UMÍM PŘEŽÍT prohlašuje, že jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých zákazníků, klientů a návštěvníků (dále jen „zákazníků“), přičemž zodpovídá za jejich ochranu, zabezpečení a určuje, jakým způsobem, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou zpracovávány, popřípadě i dalšími zpracovateli, spolupracujícími s UMÍM PŘEŽÍT.
 3. UMÍM PŘEŽÍT prohlašuje, že jako správce osobních údajů zákazníků splňuje veškeré povinnosti vyžadované platnými právními předpisy v platném a účinném znění, zejména zákonem a nařízením a osobní údaje zákazníků zpracovává jen za účelem plnění smluv, pro plnění povinností vyžadovaných právními předpisy, popřípadě na základě souhlasu svých zákazníků za účelem nabízení obchodu nebo služeb UMÍM PŘEŽÍT.
 4. UMÍM PŘEŽÍT zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu identifikační údaje – jméno, příjmení, případně akademický titul, datum narození, rodné číslo, údaj o pohlaví, trvalé bydliště, fotografie, dále kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefon, e-mail a další obdobné údaje, fakturační údaje uvedené na faktuře, a konečně podobizny, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy (tedy fotografie a videa), vznikající při dokumentaci činnosti UMÍM PŘEŽÍT. Pokud UMÍM PŘEŽÍT zpracovává osobní údaje zákazníků, u nichž je vyžadován souhlas jejích zákazníků se zpracováním, UMÍM PŘEŽÍT si vždy před zpracováním těchto údajů tento písemný souhlas od svých zákazníků vyžádá, což se týká zejména zvláštních kategorií osobních údajů (těch více citlivých, jako např. rodné číslo, fotografie, videa apod.). V případě potřeby pro účely ochrany svých zákazníků zpracovává UMÍM PŘEŽÍT s jejich výslovným souhlasem a s uvedením účelu, pro který tyto údaje potřebuje, i další údaje, např. o zdravotním stavu svých zákazníků.
 5. UMÍM PŘEŽÍT zpracovává osobní údaje zákazníků po dobu potřeby jejich zpracování za účelem naplnění smluv uzavřených se svými zákazníky, popřípadě po dobu stanovenou obecně závaznými platnými a účinnými právními předpisy, nejdéle však po dobu 10 let.
 6. UMÍM PŘEŽÍT prohlašuje, že přijala veškerá vhodná, nutná a dostupná moderní technická a organizační opatření a zabezpečení, aby chránila jí zpracovávané osobní údaje zákazníků, jakož i datová a listinná úložiště těchto osobních údajů proti jakémukoliv jejich zneužití, poškozeni nebo zničení.
 7. Přístup k osobním údajům zákazníků zpracovávaným UMÍM PŘEŽÍT mají pouze jí pověřené osoby, tedy zejména zaměstnanci a spolupracovníci (smluvní partneři či dodavatelé UMÍM PŘEŽÍT), kteří jsou všichni vázáni mlčenlivostí ve stejném rozsahu jako UMÍM PŘEŽÍT a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů, přičemž jejich mlčenlivost trvá i po skončení smluvních vztahů s UMÍM PŘEŽÍT.
 8. UMÍM PŘEŽÍT zpracovává osobní údaje zákazníků výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují stejnou a odpovídající úroveň jejich ochrany podle rozhodnutí Evropské komise. Pokud by UMÍM PŘEŽÍT předávalo zpracovávané osobní údaje do jiné třetí země, je povinno dodržet podmínky a postup takového předání stanovený v čl. 46 a souvisejících nařízení.
 9. V souvislosti s ochranou svých osobních údajů mají zákazníci UMÍM PŘEŽÍT celou řadu práv. Tato práva mohou zákazníci UMÍM PŘEŽÍT využít tak, že kontaktují UMÍM PŘEŽÍT se svou žádostí na shora uvedených kontaktech. Na zajištění a řádné ochraně všech práv svých zákazníků se bude UMÍM PŘEŽÍT snažit reagovat bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě poskytnuté v nařízení do 1 měsíce ode dne obdržení žádosti zákazníka, a to obvykle ve formě e-mailové odpovědi. Bude-li však žádost zákazníka zjevně nedůvodná, nepřiměřená, opakovaná apod. (ve smyslu zákona či nařízení), není UMÍM PŘEŽÍT povinno této žádosti zákazníka (či její části) vyhovět, o čemž zákazníka vyrozumí, a to obvykle ve formě e-mailové odpovědi.
 10. Na základně písemné či e-mailové žádosti zákazníka mu UMÍM PŘEŽÍT doloží, jaké osobní údaje o něm zpracovává a proč.
 11. Zákazník má právo požadovat změnu, opravu či doplnění jeho osobních údajů zpracovávaných UMÍM PŘEŽÍT, zejména pokud dojde k jejich změně nebo nebudou aktuální či úplné.
 12. Pokud se zákazník domnívá, že UMÍM PŘEŽÍT zpracovává jeho osobní údaje nezákonně či jsou jeho osobní údaje nepřesné, ale nechce všechny své UMÍM PŘEŽÍT zpracovávané osobní údaje smazat, může využít svého práva vznést námitku proti jejich zpracování (či zpracování jejich části). V takovém případě UMÍM PŘEŽÍT bezodkladně omezí zpracovávání jeho osobních údajů (či jejich příslušné části) do doby vyřešení takové námitky. Zákazník má právo omezit rozsah či účel zpracovávání jeho osobních údajů, když např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení omezujete účel zpracovávání jeho osobních údajů pro zasílání takových sdělení.
 13. Zákazník má právo na výmaz jeho osobních údajů zpracovávaných UMÍM PŘEŽÍT, má právo být zapomenut. V takovém případě UMÍM PŘEŽÍT vymažeme veškeré osobní údaje zákazníka ze svého systému i ze systémů všech jeho spolupracovníků (specifikovaných v odst. 8 těchto GDPR). V případě, že je UMÍM PŘEŽÍT vázáno povinností stanovenou některým z platných a účinných právních předpisů a musí proto i nadále evidovat některé osobní údaje svého zákazníka v tam stanoveném rozsahu, vymaže pak jen všechny ostatní osobní údaje zákazníka.
 14. Zákazník má právo na přenos zpracovávaných osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu.
 15. Zákazník má právo kdykoliv odvolat písemně či e-mailem svůj souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. To se netýká osobních údajů zákazníka, které UMÍM PŘEŽÍT zpracovává na základě platných a účinných právních přepisů i bez nutnosti jeho souhlasu s jejich zpracováváním.
 16. Zákazník má rovněž právo stěžovat si na UMÍM PŘEŽÍT, pokud má za to, že UMÍM PŘEŽÍT jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy, a to u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 17. Odesláním objednávky/rezervace z příslušného formuláře UMÍM PŘEŽÍT zákazník potvrzujete, že se seznámil s těmito GDPR a že je v celém rozsahu přijímá.
 18. Tyto GDPR je UMÍM PŘEŽÍT oprávněno měnit. Novou verzi GDPR UMÍM PŘEŽÍT vždy bezodkladně zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto GDPR nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2018.